publiceerdatum: 6 november 2019

Beste leden van IJsclub Lonneker,

Hierbij nodigen wij u graag uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze zal gehouden worden op maandag 11 november 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Spölminkkamp 45 te Lonneker.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

1 Opening door voorzitter

2 Mededelingen (voorzitter) en ingekomen stukken (indien ingezonden)

3 Notulen jaarvergadering november 2018

4 Doornemen jaarverslagen per commissie:

Trainingsactiviteiten commissie

Baan- en technische commissie

Activiteitencommissie

Kantinecommissie

Viscommissie

5 Goedkeuring verslag penningmeester met verklaring van de kascommissie

6 Verkiezing kascontrolecommissie jaarvergadering 2019-2020

7 Vaststellen begroting 2019-2020

8 Bestuursverkiezing
Toetredend: Frans Everink (voorzitter Viscommissie)
Aftredend en herkiesbaar: Janet Boomkamp en Gerald Boesjes

9 Rondvraag

10 Sluiting

De financiële stukken en de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in ons clubgebouw.

Bestuurs- en commissieleden zijn aanwezig en kunnen uw vragen beantwoorden.

Het bestuur stelt uw komst zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Gerald Boesjes

Voorzitter